“اعضاء رسته اکتشاف”

« لیست اعضای دارای پروانه اشتغال در رسته پی جویی و اکتشاف »

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پروانه

زمینه اول

پایه اول

زمینه دوم

پایه دوم

۱

فاطمه احمدی

۱۵۰۰۳۹

طراحی

سه

نظارت

سه

۲

مهدی حسینی

۱۵۰۰۱۸

آموزش وپژوهش

ارشد

طراحی

یک

۳

محمد هاشم پیروز

۱۵۰۰۵۱

نظارت

یک

اجرا

یک

۴

آرش حسین پور

۱۵۰۱۰۶

طراحی

سه

نظارت

سه

۵

عباس حسین پور

۱۵۰۰۴۵

نظارت

یک

اجرا

یک

۶

احمد حسین زاده راد

۱۵۰۰۲۵

نظارت

ارشد

اجرا

یک

۷

سید جمال حسینی

۱۵۰۰۲۹

نظارت

یک

طراحی

یک

۸

منیر خاتونی

۱۵۰۰۶۴

طراحی

سه

نظارت

سه

۹

سید علی مرتضوی

۱۵۰۲۰۷

طراحی

سه

اجرا

سه

۱۰

سعیده سنماری

۱۵۰۰۲۷

نظارت

دو

طراحی

دو

۱۱

ابوالفضل شریف خواه

۱۵۰۰۶۰

نظارت

سه

اجرا

سه

۱۲

شهلا شکیبا

۱۵۰۱۱۳

طراحی

دو

نظارت

دو

۱۳

علی طاهرخانی

۱۵۰۰۳۰

نظارت

یک

طراحی

دو

۱۴

 آرش فاضلی فارسانی

 ۱۵۰۳۰۸

 طراحی

 سه

 نظارت

 سه

۱۵

سعید عرفانی

۱۵۰۰۶۸

نظارت

دو

اجرا

دو

۱۶

محمد علی عزیزمحمدی

۱۵۰۰۲۰

نظارت

یک

طراحی

دو

۱۷

سید مهران غفاری زاده

۱۵۰۱۱۴

نظارت

سه

اجرا

سه

۱۸

آذر غیاثوند

۱۵۰۰۵۵

نظارت

سه

طراحی

سه

۱۹

یداله کاظمی

۱۵۰۰۸۸

نقشه برداری

دو

۲۰

محمد رضا بخشی فرد

۱۵۰۲۲۰

اجرا

سه

نظارت

سه

۲۱

 حامد فرهناک ۱۵۰۲۹۳ نظارت سه اجرا سه

۲۲

سیدرضا گل افشانی

۱۵۰۱۵۲

طراحی

یک

نظارت

دو

۲۳

سکینه مرادخانی

۱۵۰۰۵۹

طراحی

سه

اجرا

سه

۲۴

عفت السادات مرتضوی

۱۵۰۰۵۰

نظارت

سه

اجرا

سه

۲۵

سید ناصر موسوی

۱۵۰۰۲۶

نظارت

ارشد

طراحی

یک

۲۶

شاپور میرزایی ایلانی

۱۵۰۱۲۰

نظارت

سه

اجرا

سه

۲۷

تقی نبئی

۱۵۰۰۰۱

اجرا

دو

نظارت

دو

۲۸

رضا نثاری

۱۵۰۱۱۲

نظارت

یک

طراحی

دو

۲۹

معصومه نیزه دار

۱۵۰۰۶۶

طراحی

سه

اجرا

سه

۳۰

بهرام حق پناه

۱۵۰۱۹۸

نظارت

یک

طراحی

دو

۳۱

علی امیری فر

۱۵۰۱۹۴

نظارت

دو

طراحی

سه

۳۲

سید رضا مهرنیا

۱۵۰۲۰۱

طراحی

دو

آموزش وپژوهش

دو

۳۳

آزاده معتمدی

۱۵۰۱۶۰

طراحی

سه

اجرا

سه

۳۴

عباس معصومی

۱۵۰۰۲۲

نظارت

سه

اجرا

سه

۳۵

محمد کشاورز

۱۵۰۰۰۹

نظارت

سه

اجرا

سه

۳۶

میثم انصاریان

۱۵۰۲۶۱

نقشه برداری

سه

۳۷

محمود رمضانی

۱۵۰۰۲۳

نظارت

سه

اجرا

سه

۳۸

 سید صادق زکی زاده

۱۵۰۳۱۵

نظارت

سه

اجرا

سه

 ۳۹

مصطفی حقیقی

 ۱۵۰۳۵۷  نظارت  سه

اجرا

 سه

 ۴۰

سعید مومنی

۱۵۰۳۰۰

نقشه برداری

سه
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *