·      دکتر  تقی نبئی_  رئیس هیات مدیره و رئیس سازمان ·     مهندس  غلامرضا آقایی طوق _ نائب رئیس هیات مدیره و دبیر جلسات ·     مهندس مهرداد یزدی_ عضو هیات مدیره و خزانه دار ·     مهندس مهدی ملکی امیرآباد _ عضو ·     مهندس محسن علیزاده _ عضو –...

ادامه نوشته