« لیست اعضای دارای پروانه اشتغال در رسته پی جویی و اکتشاف » ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه زمینه اول پایه اول زمینه دوم پایه دوم ۱ فاطمه احمدی ۱۵۰۰۳۹ طراحی سه نظارت سه ۲ مهدی حسینی ۱۵۰۰۱۸ آموزش...

ادامه نوشته