« لیست اعضای دارای پروانه کانه آرایی و فرآوری » ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه زمینه اول پایه اول زمینه دوم پایه دوم ۱ شمس ا… شفائی ۱۵۰۰۵۷ طراحی دو نظارت دو ۲ امیر مسعود رحمانی ۱۵۰۲۴۴ طراحی سه اجرا سه ۳ رجب...

ادامه نوشته