اعضاء هیات مدیره تعاونی مسکن استان قزوین دکتر تقی نبئی  رئیس هیئت مدیره مهندس بیژن حسن زاده مدیر عامل مهندس سید علی باقی عضو دکتر حسن موسوی عضو مهندس عباس نادر...

ادامه نوشته