عضویت اعضاء حقوقی(شرکت های با موضوع فعالیتهای معدنی) مدیران شرکتهای معدنی که تمایل به عضویت شرکت متبوع خود در سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین را دارند, مشروط بر اینکه در اساسنامه شخص حقوقی موضوع “فعالیتهای معدنی“ ذکر شده باشد ,  می...

ادامه نوشته