طبق مقررات جاری سازمان, هر عضو می بایست آخرین وضعیت اشتغال خود و تغییرات آن را در اسرع وقت به صورت کتبی به سازمان اعلان نماید. لذا از اعضاء محترم تقاضا می رود تا در ابتدای هر سال آخرین وضعیت اشتغال خود را به دبیرخانه سازمان در قالب فرم پیوست اعلان...

ادامه نوشته