برای دریافت شرح و شرایط شغلهای مختلف بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید. تهیه گزارش پایان عملیات اکتشاف تهیه طرح بهره برداری تهیه طرح اکتشاف مسئول ایمنی معدن مسئول فنی استخراج مسئول فنی اکتشاف مسئول تهیه نقشه های زمین...

ادامه نوشته